Page 3 - 2020-2021 brş genel kampüs
P. 3

ÖZEL GÜZELBAHÇE
                                BİLGİNCE EĞİTİM
                                KURUMLARI

    ÖZEL GÜZELBAHÇE BİLGİNCE
       EĞİTİM KURUMLARI                 DOĞRU SEÇİLMİŞ BİR OKUL,
                                KAZANILAN YARINLARDIR.                   Kurucumuzdan
                  Ö z e l  G ü z e l b a h ç e  B i l g i n c e  E ğ i t i m  k u r u m l a r ı
             a l a n ı n d a  u z m a n ,  a k l ı n  v e  b i l i m i n  z a f e r i n e  i n a n a n  e ğ i t i m  k a d r o s u y l a ,
              B a ş ö ğ r e t m e n  M u s t a f a  K e m a l  A t a t ü r k ’ ü n  y o l u n d a n  a y r ı l m a d a n
                      e ğ i t i m  y o l c u l u ğ u n a  d e v a m  e d i y o r .
      1 8  Y ı l l ı k  t e c r ü b e  v e  p r o f e s y o n e l  e ğ i t i m  k a d r o s u y l a  ,  G ü z e l b a h ç e ’ d e  y e n i l e n e n  k a m p ü s ü  i l e
                      m o d e r n  v e  g ü v e n l i  y e r l e ş k e s i n d e
           e ğ i t i m  ö ğ r e t i m e  d e v a m  e d e n  Ö z e l  B i l g i n c e  E ğ i t i m  K u r u m l a r ı  b ü n y e s i n d e
            A n a o k u l u  ,  İ l k o k u l  ,  O r t a o k u l  ,  A n a d o l u  L i s e s i  v e  F e n  L i s e s i  y e r  a l ı y o r .
     U y g u l a d ı ğ ı m ı z  C a m b r i d g e  U l u s l a r a r a s ı  P r o g r a m ı  i l e  ö ğ r e n c i l e r i n e  y o ğ u n  İ n g i l i z c e  e ğ i t i m i  v e r i y o r ,
        d ü z e n l i  s ı n a v l a r l a  d i l  g e l i ş i m i n i n  ö l ç ü l d ü ğ ü ,  e d i n i l e n  k a z a n ı m l a r ı n  u l u s l a r a r a s ı  d ü z e y d e
           b e l g e l e n d i r i l d i ğ i  p r o g r a m ,  ö ğ r e n c i l e r i  h a y a t  b o y u  ö ğ r e n m e y e  h a z ı r l ı y o r .
      2 . s ı n ı f t a n  i t i b a r e n  i k i n c i  y a b a n c ı  d i l  o l a r a k  A l m a n c a  e ğ i t i m i  a l a n  B i l g i n c e  ö ğ r e n c i l e r i ,  b i l i m s e l ,
     s o s y a l ,  k ü l t ü r e l  v e  s p o r t i f  b i r ç o k  o l a n a k  s u n a n  b i r  e ğ i t i m  k a m p ü s ü n d e  ö ğ r e n i m  g ö r m e n i n  t ü m
                         a y r ı c a l ı k l a r ı n ı  y a ş ı y o r .
     Ö z e l  B i l g i n c e  E ğ i t i m  K u r u m l a r ı  ç a t ı s ı  a l t ı n d a  b i r  a r a y a  g e l m i ş  e ğ i t i m c i l e r ,  h e r  y ö n ü y l e  a r a ş t ı r a n ,
     s o r g u l a y a n , i l k e l i ,  a ç ı k  g ö r ü ş l ü ,  d u y a r l ı ,  u l u s a l  k ü l t ü r ü n ü n  b i l i n c i n d e  o l a n ,  a n a  d i l i  d ı ş ı n d a  i k i n c i  b i r
     y a b a n c ı  d i l d e  y e t k i n , ö ğ r e n c i l e r  y e t i ş t i r m e y i  v e  o n l a r ı  b ü t ü n  b u  2 1 .  y ü z y ı l  b e c e r i l e r i  i l e  d o n a t a r a k
                      h a y a t a  h a z ı r l a m a y ı  h e d e f l i y o r .
     S i z  D e ğ e r l i  V e l i l e r i m i z i  % 3 0  d a n  b a ş l a y a n  e r k e n  k a y ı t  a v a n t a j l a r ı  i l e  K u r u m u m u z a  d a v e t

                            e d i y o r u z .
            P a n d e m i  s ü r e c i n d e n  e t k i l e n e n  t ü m  m e s l e k  g r u p l a r ı n ı n  y a n ı n d a y ı z !

                                            Melike İNCİR

                              -2-
   1   2   3   4   5   6   7   8