Page 7 - 2020-2021 brş genel kampüs
P. 7

EĞİTİM-ÖĞRETİM
                                      FAALİYETLERİ
  ÖZEL GÜZELBAHÇE BİLGİNCE
       EĞİTİM KURUMLARI


                  M   ik/Görsel Sanatlar Atölyesi

       Ç a ğ ı m ı z ı n  y e n i l i k ç i  s a n a t  e ğ i t i m i  y ö n t e m i  v e  a ş a m a l a r ı  i z l e n e r e k  s a n a t  v e  e ğ i t i m
    d e n e y i m l e r i n e  s a h i p  ö ğ r e t m e n l e r i m i z  e ş l i ğ i n d e  k a d e m e l i  o l a r a k  d e r s l e r i m i z  y a p ı l ı r .  K e n d i n i
    i f a d e  e t m e d e ,  b u  i f a d e  y o l u y l a  i l e t i ş i m  k u r m a d a , y a r a t ı c ı  d ü ş ü n m e d e  s a n a t ı n  b u  i k i  a l a n a
                 b ü y ü k  ö n e m  v e r e n  b i r  a n l a y ı ş l a  y o l a  ç ı k ı l m ı ş t ı r .


        Robotik Kodlama -Bilişim Teknolojileri-Uygulama Atöleyeleri

   R o b o t i k  k o d l a m a  d e r s l e r i n d e  ö n c e l i k l i  h e d e f i m i z  ö ğ r e n c i l e r i m i z i n  t e k n o l o j i n i n  y a r a r l a r ı  v e  z a r a r l a r ı n ı
    h a k k ı n d a  b i l i n ç l e n d i r m e k  v e  f a y d a l ı  b i r  ş e k i l d e  t e k n o l o j i y i  k u l l a n m a l a r ı n ı  s a ğ l a m a k t a d ı r  .  B i l g i s a y a r ı
   d o ğ r u  v e  g ü v e n l i  ş e k i l d e  k u l l a n m a  ü z e r i n e  e ğ i t i m l e r i m i z l e  b a ş l a y a n  s ü r e ç  t e m e l  b i l g i l e r  v e  i l e r i  d ü z e y
    b i l g i s a y a r  k u l l a n ı m ı y l a  d e v a m  e d e r .  B u   s ü r e c i n  a r d ı n d a n  g ü n c e l  k o d l a m a  p r o g r a m l a r ı  ü z e r i n d e n
                      s e v i y e l e r i n e  u y g u n  p r o g r a m l a m a
   o r t a m l a r ı  b e l i r l e n e r e k  d e r s l e r i m i z  e ğ l e n c e l i  r o b o t i k  k o d l a m a  e ğ i t i m  s e t l e r i  v e  m i n i  r o b o t l a r l a  i ş l e n i r .
                               -6-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12