Page 9 - 2020-2021 brş genel kampüs
P. 9

AKADEMİK KADROMUZ VE ANA DERSLER

                           İLKÖĞRETİM

                Rehberlik Servisi-RKP/P4C

  K u r u m u m u z d a  ç ö z ü m  o d a k l ı  r e h b e r l i k  a n l a y ı ş ı  h a k i m d i r .  Ö ğ r e n c i l e r i m i z e  a k a d e m i k ,  d a v r a n ı ş s a l  v e  d u y g u s a l
      s o r u m l u l u k l a r ı n ı n  b i l i n c i  k a v r a t ı l a r a k  ç ö z ü m  ö n e r i l e r i  r e h b e r l i k  s e r v i s i y l e  i ş b i r l i ğ i  i ç i n d e  a r a n ı l ı r .
     Ö ğ r e n c i l e r i m i z i n  h e r  n e  s e b e p t e n  o l u r s a  o l s u n  R e h b e r l i k  S e r v i s i n e  g e l i p  k e n d i l e r i n i  ö z g ü r c e  i f a d e
  e d e b i l m e l e r i  i ç i n  o l u ş t u r m a y a  ç a l ı ş t ı ğ ı m ı z  s a m i m i  h a v a  s a y e s i n d e  ö ğ r e n c i  g ö r ü ş m e l e r i  y a p ı l ı r .  Ç o c u k l a r ı m ı z ı n
  g e l i ş i m  s ü r e c i n d e  a i l e  i l e  i ş b i r l i ğ i  i ç i n d e  d e v a m  e d e r .  G e r e k  d u y u l d u ğ u n d a  u y g u l a n a n  t e s t  v e  e n v a n t e r l e r l e
   ö ğ r e n c i n i n  i h t i y a ç l a r ı  b e l i r l e n i r  v e  d e s t e k l e n i r .  Z a m a n  z a m a n  b i z i m  d a v e t i m i z ,  z a m a n  z a m a n  v e l i l e r i m i z i n
   t a l e p l e r i  d o ğ r u l t u s u n d a  v e l i - r e h b e r l i k  g ö r ü ş m e l e r i  v e  v e l i  ö ğ r e t m e n - r e h b e r l i k  g ö r ü ş m e l e r i  y a p ı l ı r .  E ğ i t i m
  ö ğ r e t i m  s ü r e c i  b ü l t e n  v e  b r o ş ü r l e r l e  v e l i  v e  ö ğ r e n c i l e r i m i z e  b i l d i r i l i r .  H a f t a d a  i k i  s a a t  g e r ç e k l e ş e n  r e h b e r l i k
  v e  k a r i y e r  p l a n l a m a  d e r s i  2  t e m e l  g e l i ş i m  a l a n ı  ü z e r i n d e n  i l e r l e m e k t e  :  S o s y a l - D u y g u s a l  g e l i ş i m  v e  K a r i y e r -
  A k a d e m i k  g e l i ş i m .  A y d a   b i r  d ü z e n l i  o l a r a k  g e r ç e k l e ş e n  P 4 C  ( Ç o c u k l a r  i ç i n  f e l s e f e )  d e r s i y l e  ö ğ r e n c i l e r i m i z
    d ü ş ü n m e  , y o r u m l a m a ,  e l e ş t i r m e  v e  d e ğ e r l e r  e ğ i t i m i  i l e  t e m e l l e n e n  k o n u l a r l a  p r a t i k  y a p a r .  O k u n a n
  h i k a y e l e r l e  t a r t ı ş m a  o r t a m ı  y a r a t ı l a r a k  s o r u l a r  s o r m a y a ,  s o r u l a r  ü z e r i n d e  d ü ş ü n c e l e r i n i  i f a d e  e t m e y e  v e
                   b i r b i r l e r i n i  d i n l e m e y e  y ö n l e n d i r i l d i l e r .


            Fen Bilimleri                    Matematik

          F e n  B i l i m l e r i  d e r s i n d e  k o n u l a r ı M a t e m a t i k  d e r s i n d e  ö n  y a r g ı l a r ı m ı z ı
     a n l a t t ı k t a n  s o n r a  r a h a t  p e k i ş t i r e b i l m e k  i ç i n  g e r e k y ı k a r a k  v e  m a t e m a t i ğ i  o y u n l a ş t ı r a r a k
    m o d e l l e m e ,  g e r e k s e  c a n l a n d ı r m a  v e  d e n e y l e r  y a p a r a k p r a t i k  k a z a n d ı r ı y o r u z .  K o n u l a r ı n
    k o n u l a r  i ş l e n m e k t e d i r .  B u n l a r ı n  d ı ş ı n d a  g ü n l ü k  h a y a t t a s i s t e m l i  v e  d ü z e n l i  t a k i b i y l e
      k a r ş ı l a ş a b i l e c e ğ i m i z  k o n u l a r d a  k e n d i l e r i n d e n ö ğ r e n c i l e r i m i z i  d e s t e k l i y o r .  M a t e m a t i ğ i
     a r a ş t ı r m a l a r  y a p ı p ,  f o t o ğ r a f l a r  ç e k i p  k e n d i l e r i n c e h e m  g ü n d e l i k  h a y a t ı n  b i r  p a r ç a s ı  h e m
    g ö z l e m  y a p m a l a r ı n ı  s a ğ l a m a k t a y ı z .  B u  ş e k i l d e  y a p ı l a n d e  z i h i n  g e l i ş t i m e  a r a c ı  o l a r a k
     ç a l ı ş m a l a r  h e m  a k ı l d a  k a l ı c ı  h e m  d e  k o l a y  ö ğ r e n i l m e k u l l a n ı y o r u z .  S ı n a v l a r a  h a z ı r l ı k t a
    d u r u m l a r ı  m e y d a n a  g e t i r m e k t e d i r .  B u n l a r a  e k  s ı n a v k o n u l a r ı m ı  s a ğ l a m  t e m e l l e r  ü z e r i n e
     s i s t e m i n e  h a z ı r l ı ğ ı  o r t a  o k u l u n  t ü m  k a d e m e l e r i n d e o t u r t a r a k  s t r a t e j i  g e l i ş t i r i y o r  y e n i  n e s i l
    y ü r ü t m e k t e y i z .  Y e n i  n e s i l  s o r u l a r l a  t a n ı ş t ı r ı p ,  y o r u m s o r u l a r l a  ö ğ r e m c i l e r i m i z i
   y a p m a  b e c e r i l e r i n i  g e l i ş t i r m e k  i ç i n  s o r u  ç ö z ü m ü  d e r s l e r i d e s t e k l i y o r u z .
              y a p m a k t a y ı z .


                              -8-

                                      bilginceegitimkurumlari
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14