Page 10 - 2020-2021 brş genel kampüs
P. 10

AKADEMİK KADROMUZ VE ANA DERSLER

                         TÜM KADEMELER
                            Almanca

         A l m a n c a  d e r s l e r i n d e k i  ö n c e l i k l i  h e d e f i m i z ;  ö ğ r e n c i l e r i m i z i n  d i n l e m e ,  o k u m a ,  y a z m a  v e  k o n u ş m a
          b e c e r i l e r i n i  g e l i ş t i r e r e k ,  2 . Y a b a n c ı  D i l  t e m e l i n i  o l u ş t u r m a k t ı r .  D e r s l e r d e  k o n u y l a  i l g i l i  d i n l e m e
        ç a l ı ş m a l a r ı  d ü z e n l i  o l a r a k  y a p ı l ı r .  H e r  d e r s i n  s o n u n d a  v e r i l e n  ö d e v l e r  b i r  s o n r a k i  d e r s t e  ç ö z ü l e r e k
           ö ğ r e n c i l e r i m i z i n  k o n u y u  p e k i ş t i r i l m e s i  s a ğ l a n ı r .  İ k i  h a f t a d a  b i r  y a p t ı ğ ı m ı z  q u ı z l e r l e  d e
        ö ğ r e n c i l e r i m i z i n  d e ğ e r l e n d i r i l m e s i  y a p ı l ı p  e k s i k  o l u n a n  k o n u l a r  v a r  i s e  b i r e b i r  d e r s l e r i m i z l e  t e l a f i l e r i
        y a p ı l ı r .  D e r s  i ç i  o y u n l a r  v e  e t k i n l i k l e r l e  d e r s  i ç e r i ğ i n i n  d ı ş ı n d a  e ğ l e n c e l i  d i l  g e l i ş i m i  i z l e n i m i  y a k a l a n ı r .
                             Müzik

          D e r s i n  i l k  b a s a m a ğ ı n d a  e n s t r ü m a n  ç e ş i t l e r i n i , a l t  b a ş l ı k l a r ı y l a  b i r l i k t e ;  g ö r s e l  m a t e r y a l l e r
       y a r d ı m ı y l a  t a n ı t ı m ı n ı  y a p ı l ı r .  Y a p ı l a n  t a n ı m l a r ı  g ö z  ö n ü n d e  b u l u n d u r a r a k ,  e n s t r ü m a n l a r ı  ç e ş i t l e n d i r e r e k
         a r a ş t ı r m a  y a p m a l a r ı n ı  s a ğ l a n ı r .  B u  a r a ş t ı r m a l a r  s a y e s i n d e  ç o c u k l a r ı n  h a n g i  e n s t r ü m a n l a r a  i l g i
        d u y d u k l a r ı  o r t a y a  ç ı k a r  v e  b u  e n s t r ü m a n l a r ı n  e ğ i t i m i  v e r i l i r ( P i y a n o ,  g i t a r  v e  k e m a n  ) .  E n s t r ü m a n l a r ı
      o l m a y a n l a r  i ç i n  d e  ç e ş i t l i l i k t e n  d o l a y ı  ç o c u k l a r ı n  g e l i ş i m i n i  d e  g ö z  ö n ü n d e  b u l u n d u r a r a k  e n  e k o n o m i k  o l a n
        e n s t r ü m a n  m e l o d i k a n ı n  e d i n i l m e s i  s a ğ l a n a r a k  b i r e y s e l  g e l i ş i m l e r i n i  s a ğ l a n ı r .  Ç o c u k l a r ı n  g e l i ş i m i n i
           d ü ş ü n e r e k  s a h i p  o l d u k l a r ı  e n s t r ü m a n d a  e s e r  v e  g e r e k l i  b i l g i l e r l e  i l e r l e m e y i  s a ğ l ı y o r u z .


                          Beden Eğitimi
       H a r e k e t l i  v e  s t a t i k  j i m n a s t i k  ç a l ı ş m a s ı  u y g u l a n ı r .  K e n d i  v ü c u t  a ğ ı r l ı ğ ı n l a  y a p ı l a n  h a r e k e t l e r i n  ç a l ı ş m a s ı
         u y g u l a n ı r .  T o p l u  ç a l ı ş m a l a r  v e  b i r e y s e l   t o p l u  o y u n l a r  o y n a n ı n ı r .  D e r s l e r i m i z  d i k k a t ,  o d a k l a n m a ,
       a d a p t a s y o n  v e  f i z i k s e l  u y g u n l u k l a  b ü t ü n l e ş e r e k  z i h i n s e l  ç a l ı ş m a y a  y ö n e l i k  g e l i ş i m  s a ğ l ı y o r .  B u  ç a l ı ş m a l a r
                s ı n ı f  d ü z e y i n e  g ö r e  t e k r a r  s a y ı s ı  v e  s ü r e s i  d ü z e n l e n i p  u y g u l a n ı y o r .
                         Görsel Sanatlar

        D e r s l e r i m i z  ç i z g i  ç a l ı ş m a s ı  b a ş l a r .  T e k  k a ç ı ş l ı  p e r s p e k t i f  ç i z i m l e r  i l e  d e v a m  e d e r .  K a r a k a l e m  p o r t r e
       ç a l ı ş ı l ı r .  O p t i k  s a n a t a  g i r i ş  y a p ı l m a s ı n ı n  a r d ı n d a n  o p a r t  ç a l ı ş m a l a r  y a p ı l ı r .  B i r  ç o k  ü n l ü  r e s s a m l a  t a n ı ş a n
               ö ğ r e n c i l e r i m i z  r e s s a m l a r ı n  s a n a t  e s e r l e r i n i   r e p r o d ü k s i y o n  o l a r a k  ç a l ı ş ı r .              Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-Felsefe Grubu

       D e r s l e r i m i z  m ü f r e d a t a  u y g u n  ş e k i l d e  i ş l e n i r .  Ö ğ r e n c i l e r i m i z i n  d e r s e  a k t i f  k a t ı l ı m ı y l a  k o n u l a r ı m ı z ı n  e k s i k s i z
       k a z a n ı l m a s ı  s a ğ l a n ı r .  S ı n a v  s i s t e m i n d e  s o r u m l u  o l d u k l a r ı  a l a n l a r d a n  b i r i  o l a n  D i n  K ü l t ü r ü  v e  A h l a k  B i l g i s i  v e
        F e l s e f e  G r u b u  s ı n a v d a  k a r ş ı l a ş ı l a b i l e c e k  s o r u l a r ı n  ç ö z ü m l e r i y l e  p e k i ş t i r i l i r .  İ p u ç l a r ı  v e  k o n u  ö z e t l e r i y l e
                         b i l g i l e r  a k ı l d a  k a l ı c ı  h a l e  g e t i r i l i r .                              -9-

                                      bilginceegitimkurumlari
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15