Page 8 - 2020-2021 brş genel kampüs
P. 8

FİZİKSEL KOŞULLARIMIZ
     ÖZEL GÜZELBAHÇE BİLGİNCE
         EĞİTİM KURUMLARI


                         De rsliklerimi z

   D e r s  ç a l ı ş m a  t e k n i k l e r i  v e  s ü r e l e r i  k a d a r  ö ğ r e n c i n i n  n a s ı l  b i r  o r t a m d a  d e r s  ç a l ı ş t ı ğ ı  d a  o l d u k ç a  ö n e m l i d i r .  B u n u n
   e n  b ü y ü k  s e b e b i  i s e  ç a l ı ş ı l a n  o r t a m a  g ö r e  ö ğ r e n c i n i n  d i k k a t  d a ğ ı n ı k l ı ğ ı  a r a s ı n d a k i  d o ğ r u  o r a n t ı d ı r .  U y g u n  d e r s
   ç a l ı ş m a  o r t a m ı  ö ğ r e n c i n i n  p e r f o r m a n s ı n ı  d o ğ r u d a n  e t k i l e r .  A y d ı n l ı k  v e  f e r a h  o r t a m ı y l a ,  o d a l a r ı n d a k i  ı s ı  v e  ı ş ı k
   d e n g e s i y l e  h a v a  ş a r t l a r ı n a  u y g u n  a ç ı k  h a v a  s ı n ı f l a r ı y l a  ö ğ r e n c i l e r i m i z  y ü k s e k  v e r i m l e  d e r s l e r i n i  s ü r d ü r m e k t e d i r .

                       Yeme khane/Kantin

    Ö ğ r e n c i l e r i m i z i n   k a p a s i t e n i n  ü s t ü n d e  g e n i ş l i ğ e  s a h i p  s t e r i l  v e  h i j y e n  k u r a l l a r ı n a  u y g u n  b i r  o r t a m d a  y e m e k
     y e m e k t e d i r l e r .  Ö ğ r e n c i l e r i m i z  y e m e k  s a a t i  g e l d i ğ i n d e  s ı r a  b e k l e m e d e n  d e r s  ö ğ r e t m e n i  r e h b e r l i ğ i n d e
                y e m e k h a n e  v e  k a n t i n  i m k a n l a r ı n d a n  f a y d a l a n m a k t a d ı r l a r .

                      Etkinlik ve Oyun Al anları
     Ö ğ r e n c i l e r i m i z  ş e h r i n  k i r l i  h a v a s ı n d a n  v e  g ü r ü l t ü s ü n d e n  u z a k , t e m i z  v e  f e r a h  b i r  o r t a m d a  e t k i n l i k , s p o r
                   a k t i v i t e l e r i  v e  a t ö l y e  ç a l ı ş m a l a r ı  y ü r ü t m e k t e d i r .


  K o n f e r a n s  s a l o n u m u z d a  d ü z e n l i  a r a l ı k l a r l a  g e r ç e k l e ş e n  s u n u m  v e  s e m i n e r l e r l e  ö ğ r e n c i l e r i m i z i n  g e l i ş i m i n i  d e s t e k l i y o r u z .
                               -7-
                                      bilginceegitimkurumlari
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13